Gaan we zeer binnenkort iets over vertellen.  

K.v.K. 58589910

BTW nr. NL082091298B02

Ons bankgegevens : ditiswatjezoekt  IBAN :  NL14 RABO 0103 0732.64

Voor betalingen vanuit het buitenland de BIC is : RABONL2U

Tip !!  

Wij vermelden geen voorraad aantallen op onze website.

Is het product op voorraad, dan is de te verwachten levertijd ca 2-3 dagen max.    

Als u een product geleverd wilt hebben voor een bepaalde datum, is het raadzaam, alvorens u gaat bestellen om eerst bij ons te informeren, of het product op voorraad is, zo niet wat de te verwachten levertijd is. 

Het voorkomt teleurstelling !

Wanneer bij uw bestelling geen opmerking is vermeld, m.b.t. de gewenste levertijd, gaan wij er van uit dat levering binnen de max. termijn van 3 weken, geen probleem is.

Wilt u extra informatie, of heeft een een vraag, stel deze dan bij voorkeur per mail.


 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden van  ditiswatjezoekt, gevestigd te Wanneperveen.   

Versie geldig vanaf 01-08-2013

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van  ditiswatjezoekt  De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ditiswatjezoekt. Op verzoek
zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u
met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Ditiswatjezoekt  behoud zich het recht voor haar leverings-
en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de
algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door  ditiswatjezoekt  erkend.

1.4 Ditiswatjezoekt garandeert dat het geleverde product
beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde
specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ditiswatjezoekt
bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van ditiswatjezoekt  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra
de door  ditiswatjezoekt geleverde zaken
een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.
Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet
verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en
zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig
de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een
deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
ditiswatjezoekt heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan
binnen de  termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken
bij ditiswatjezoekt.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige
wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van
dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ditiswatjezoekt
er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige
aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

 4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:diensten waarvan de uitvoering, met instemming
van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 goederen of diensten
waarvan de prijs 
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier
geen invloed heeftgoederen die volgens specificaties vande consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk 
persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ditiswatjezoekt, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van ditiswatjezoekt. 
Ditiswatjezoekt houdt zich aan de Wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken
aan derden.
Zie onze Privacy Policy.

5.2  ditiswatjezoekt respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg
voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3  ditiswatjezoekt maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf
betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van
AfterPay
.

6. Garantie

6.1  ditiswatjezoekt
garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van  ditiswatjezoekt komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn.  ditiswatjezoekt
is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele
adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst
onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,
ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot
terugzending aan   ditiswatjezoekt) deze gebreken onmiddellijk
schriftelijk te melden aan  ditiswatjezoekt. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden
na levering aan  ditiswatjezoekt
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en
in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop
na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door  ditiswatjezoekt gegrond worden bevonden, zal  ditiswatjezoekt naar haar keuze of de
geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke
regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de
aansprakelijkheid van  ditiswatjezoekt en
mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van  ditiswatjezoekt) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van  ditiswatjezoekt gedekte bedrag. Iedere
aansprakelijkheid van  ditiswatjezoekt
voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5  ditiswatjezoekt is
niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens  ditiswatjezoekt in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van  ditiswatjezoekt en/of
gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de
aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de
aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper,
behoudt  ditiswatjezoekt zich het recht
voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die
aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden  ditiswatjezoekt slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van  ditiswatjezoekt gelden niet automatisch ook
voor nabestellingen.

7.5  ditiswatjezoekt kan
niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn
slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen  ditiswatjezoekt en een klant komt tot stand nadat
een bestelling opdracht door  ditiswatjezoekt op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2  ditiswatjezoekt
behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde
dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens
betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op
de internetsite van  ditiswatjezoekt
gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1  ditiswatjezoekt is
niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak,
alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort
te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen
in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  ditiswatjezoekt alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden
uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  ditiswatjezoekt
behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op
te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is  ditiswatjezoekt gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien  ditiswatjezoekt bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1  ditiswatjezoekt is
niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten
onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door  ditiswatjezoekt aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij  ditiswatjezoekt zolang de afnemer de
vorderingen van  ditiswatjezoekt uit
hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten
niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan
en zolang de afnemer de vorderingen van  ditiswatjezoekt wegens tekort schieten in de
nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen
vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld
in artikel 3:92 BW.

12.2 De door  ditiswatjezoekt geleverde zaken welke onder
het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en
onherroepelijk toestemming aan  ditiswatjezoekt of een door  ditiswatjezoekt aan te stellen derde om, in
alle gevallen waarin  ditiswatjezoekt
haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar
eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is de afnemer verplicht  ditiswatjezoekt zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6  De afnemer verplicht zich de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan  ditiswatjezoekt.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van
toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen  ditiswatjezoekt en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Utrecht kennis, tenzij  ditiswatjezoekt er de voorkeur aan geeft het
verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,
en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.